تلگرام

آزمایشگاه ژنتیک در شیراز

اپی ژنتیک و چگونگی تنظیم بیان ژن

 

مکانیسم های اپی ژنتیک و نقش آنها بروز سرطان خون

 

🏵سالهاي مديدي است كه مشخص شده تومورها در نتيجـه انباشـته شـدن
یكسري تغييرات مولكولي ژنتيكي (تغييرات ژنوميك) ايجاد ميگردنـد.

 

🏵با اين حال شكل گيري تومور محدود به تغييرات ژنتيكـي نبـوده و تغييـرات
اپي ژنتيك نيز در اين امر دخيل هستند. يك ژن نسبت به عملكـرد خـود در
سلولهاي مختلف يك جاندار، سطوح بيان متفاوتي را نشان ميدهـد. پـس
از آنكه سلول به حالت پايدار خود يعني حالت تمايز يافتـه رسـيد، الگـوي
ساختار ژنوم در اين سلول و نيـز سـلولهـاي حاصـل از آن ثابـت مـيمانـد. 
مطالعه چنين فرآيندهايي تحت عنوان اپي ژنتيك ناميده ميشود. واژه "اپـي
اepi" از ريشه يوناني و به معني "فرا" گرفته شده است. علم اپـي ژنتيـك بـه
مطالعه تغييرات ارثي قابل برگشت در عملكرد و بيان ژنها، بـدون تغييـر درتوالي نوكلئوتيدي آنها ميپـردازد.

🏵ايـن تغييـرات تـوالي اصـلي DNA را 
متأثر نميسازند اما در سراسر چرخه هاي تقسـيم سـلولي پايـدار مانـده و به ارث میرسند. برخلاف تغييرات و جهش هايي كه بـر تـوالی اصلی  DNA اثر میکنند،تغییرات اپی ژنتیک برگشت پذیر هستند.


🏵مروري بر مكانيسمهاي مولكولي

🎗اپي ژنتيكشاخصه هاي اپي ژنتيكي با وجود قابل تـوارث بـودن و پايـداري، مـاهيتي 
كاملاً پــويا و بــرگشت پذير داشته و به واسطه عــوامل تغييردهنده ســاختار 
كروماتين تنظيم ميشوند.

🎗مكانيسمهاي اپي ژنتيك با تغيير اجزا تشكيل دهندهكروماتين منجربه تغيير ساختار كروماتين ميشوند. اين امربه نوبه خود الگويبيان ژن را تغيير ميدهد. مهـمتـرين مكانيسـمهـاي اپـيژنتيـك شـامل عوامـلتغييردهنده سـاختار كرومـاتين، عوامـل تغييردهنـده هيسـتون هـا و واريتـه هـايهيســتوني، متيلاســيون DNA و RNAهــاي كوچــك تنظيمــي (miRNA) هستند.

 

درباره ما

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر گودرزی افتخار دارد که با انجام آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی با دستگاههای مدرن و با استفاده از مواد و وسایلی که در سطح استانداردهای بین المللی قراردارند،توسط کادری مجرب همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الی 19 در خدمت شما همشهریان گرامی باشد.

توجه: در ایام کرونا ساعت کاری از ساعت 8 الی 17 می باشد.

آزمایشگاه ژنتیک شیراز،مشاوره ژنتیک شیراز،آزمایشگاه ژنومیک شیراز

 

آدرس ارتباطی

    آدرس : شیراز  میدان دانشجو ساختمان ارم جنب داروخانه امین علی

    تلفکس : 07136463000 - 07132293969

    اینستاگرام:  dr_goodarzi_lab